تغییر را احساس کنید.

02188009118

تلفن دفتر فروش
مشاوره نیاز دارید.

دریافت مشاوره

بررسی کاربردی مواد افزودنی نانو ساختار در تولید روغن های روانکار

تاثیر نانو ذرات مختلف بعنوان ماده افزودنی بر روی خواص روغن ها از جمله اصطکاک و سایش رفتار تریبولوژیکی روانکار گرانروی نقطه ریزش و اشتعال قدرت خنک کنندگی موتور و توانایی پاک کردن سطوح در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرتفه است این نانو ذرات با روش های خاصی در آزمایشگاه ساخته شده و در غلظت های مشخصی به روغن روانکار پایه اضافه می شوند تغییر رفتار روغن روانکار با روش های مختلفی مورد بررسی قرار می گیر در اغلب موارد نتایج نشان داده است که مخلوط روغن پایه و مواد افزودنی نانو ساختار عملکرد بهتری نسبت به روغن پایه فاقد مواد افزودنی از خود نشان می دهد بنابراین هدف یافتن نانو افزودنی متناسب با روغن پایه و علظتی از آن است که در این شرایط روغن روانکار بهترین کارکرد را داشته باشد.