تغییر را احساس کنید.

02188009118

تلفن دفتر فروش
مشاوره نیاز دارید.

دریافت مشاوره

ضدیخ 20 لیتری بهروان

ضدیخ 20 لیتری بهروان

ضدیخ 20 لیتری بهروان

Anti freeze

 (°c)

Freezing point (°c)

50

-37

33.3

-15

25

-12