تغییر را احساس کنید.

02188009118

تلفن دفتر فروش
مشاوره نیاز دارید.

دریافت مشاوره

تندیس ها و افتخارات

لوح سپاس
صادر کننده نمونه سال 96
طرح انتخاب ملی
اجلاس روسای آیتک
لوح تشکر
اجلاس اکسپورتکس ایران
صادر کننده نمونه سال 98
صادر کننده نمونه سال 97
واحد فعال صادراتی سال 94
صادر کننده فعال سال 88
صادر کننده نمونه سال 93
نشان افتخار
portfolio
صادر کننده نمونه استان لرستان سال 1393
واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد استان لرستان مهر 1393
برگزیده تندیس برنزین همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر
برنده لوح تعهد به کیفیت
حامی ششمین همایش ملی کیفیت